Ontstaan van Animo

Mook, 11-11-2010.

Wat een tijd, die jaren zestig!

Amerika speelt op een agressieve manier de baas op onze aardbol. Zowel in Zuid-Amerika als in Azie wordt de Domino-theorie gebruikt om landen binnen te vallen en te bezetten. De Domino-theorie gaat er van uit, dat als een land communistisch is, de andere landen in de buurt daar ook mee besmet worden en dus moet er ingegrepen worden!

Gelukkig wordt bij ons in Europa de grond niet zo heet onder de voeten, maar wij worden geconfronteerd met de Koude Oorlog! Het gevaar komt uit het oosten, aldus de Amerikanen en dus moet West-Europa een vuist maken tegen die rode rakkers uit Rusland! Dat is niet tegen dovemansoren gezegd en al snel krijgen onze militaire vliegvelden o.a. Volkel, een opslag van kernwapens. En de bewaking geschiedt natuurlijk door de V.S. Onze regering vindt dat nog niet voldoende en onder druk van de V.S. zal ook de neutronenbom aangekocht en geplaatst moeten worden op diverse plaatsen in Nederland.

Dat is het moment dat een groot deel van de Nederlandse bevolking in protest komt! Die protesten lopen min of meer parallel met het 3daagse peace-muziekfestival in Woodstock(1969) en de studentenbezettingen o.a. het Maagdenhuis in Amsterdam.

Ook in Mook begint het te rommelen! Mensen worden lid van de P.S.P. en hangen, vlak voor de verkiezingen, affiches op de ramen van deze pacifistische socialistische partij. Molenhoeker Jan Bruist probeert op allerlei manieren mensen te mobiliseren om ook vanuit het noorden van Limburg actief te worden! Jan ziet de affiches hangen, belt aan en vraagt om solidariteit. Dat krijgt concreet vorm als hij vraagt om een groep op te richten, zodat we ons protest beter kunnen laten horen. Omdat tegelijkertijd met de bovengenoemde problemen ook nog de kerncentrales als paddenstoelen de grond uit schieten, noemen we onze groep de ENERGIEGROEP MOOK. We komen al snel in beweging door een fietstocht te organiseren naar Volkel. Met grote zwarte vlaggen staan we klaar op het Raadhuisplein………de eerste actie is een feit!

Met 3 volle(!) bussen vertrekken we enkele maanden later vanuit Mook naar Den Haag. Een massaal protest van miljoenen Nederlanders tegen de neutronenbom! Natuurlijk worden er in de bussen nieuwe leden gescoord voor de Energiegroep Mook. We komen 1 keer per maand bij elkaar bij iemand thuis. Volle agenda’s, lange discussies, veel acties.

Zo zijn we bijvoorbeeld ieder jaar nadrukkelijk aanwezig op de Molenhoekdag. We trekken met duizenden op naar de kerncentrale in Dodewaard, steunen de Duitsers met hun protesten bij de Schnelle Bruter in Kalkar en zijn aanwezig bij de grote demonstratie in Maastricht tegen de neutronenbom. Een spandoek met de tekst ’’2000 jaar Christendom en nu ook nog de neutronenbom’’ werd door de politie uit de stoet verwijderd!

Onze groep bestond ondertussen uit ongeveer 15-20 leden en er was behoefte aan een betere ondersteuning vanuit een sterkere organisatie. Juridische procedures werden steeds belangrijker, omdat we ondertussen ook plaatselijk allerlei gemeentelijke dwalingen gingen bestrijden. We werden lid van Milieudefensie en de Kerngroep Mook van Milieudefensie was geboren. Dat betekende ook meedoen met landelijke acties bijv. 100km is hard genoeg, Middelaar aan Zee, Klein Chemisch Afval inleverdepots etc.

Jarenlang zijn we als Kerngroep actief geweest. Leden kwamen en leden gingen . Langzamerhand slonk het ledental door o.a. verhuizing, geboorte van kinderen, verschil van mening of actiemoeheid. Toch wist de kleine groep leden nog de strijd aan te gaan met de Gemeente Mook en Rijkswaterstaat om de karakteristieke bomen langs de Rijksweg zoveel mogelijk te behouden. Bij een grote renovatie van die weg zouden veel bomen moeten verdwijnen. Een volle zaal in de Poort van Limburg, veel sprekers voor en tegen en … een flink aantal bomen kon behouden worden!

Tijdens onze vergaderingen werd vaak gesproken over het feit  dat met een klein ledenaantal de grote landelijke acties van Milieudefensie niet meer voldoende ondersteund konden worden. Bovendien werden we steeds actiever in de Gemeente Mook en Middelaar zelf! We hadden de handen vol aan procedures rondom bestemmingsplannen, de jacht in onze regio, uitbreidingen van boerenbedrijven. Bij de kantonrechter werden we al bijna met de voornaam aangesproken!

Teleurstellingen waren er natuurlijk ook en vooral de afwijzingen door de Commissie van Beroep en de Raad van State werkten niet echt motiverend. Steeds maar horen dat we niet ontvankelijk waren en dus niet verder konden in de procedure. Goede raad is duur en er was al zo weinig in kas!

Besloten werd Milieudefensie te verlaten en de Kerngroep Mook te ontbinden. We brachten voor het eerst een bezoek aan de notaris, want STICHTING NATUUR-EN MILIEUGROEP ANIMO zag het levenslicht! Door verbeterde statuten en een gedegen huishoudelijk reglement proberen we de laatste jaren in de diverse procedures succesvoller te zijn. Maar we laten ons natuurlijk ook van de positieve kant zien door actief te zijn in de natuur met de kinderen van de basisscholen van Mook, Molenhoek en Middelaar. De Nacht van de Nacht, de Natuurwerkdag en de paddentrek in Middelaar staan ook ieder jaar op ons programma en niet te vergeten de goede contacten met de ambtenaren en wethouders van de Gemeente Mook. Tweemaal per jaar wordt er met de wethouders gesproken over allerlei zaken aangaande natuur en milieu. Nu, november 2010, is dat het positieve element in dit historisch overzicht. Van de andere kant is het triest te constateren dat het kernafval deze week op weg is naar Gorleben, dat kerncentrales en kolencentrales wederom sterk in de belangstelling staan en dat het huidige kabinet zelfs de E.H.S. om zeep wil helpen!

Misschien belt Jan Bruist zo wel weer aan…………………………!!!

Groeten Peter Giesberts.


Geboren in de jaren 60 Van Energiegroep naar Animo