Met veel inzet verzorgen wij onze activiteiten, helaas worden we als stichting niet gesubsidieerd.

Dus als u ons werk geldelijk wilt steunen is dat zeer welkom. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening  

NL12INGB0005785466 ten name van St. Natuur- en milieugroep Animo.

Giften aan Animo

Giro5785466

NL12 INGB 0005 7854 66

St. Natuur- en milieugroep Animo

GEEF NU!